· Kompetansetorget
· Aktørene
 

Realkompetanseverktøyet 2+2=5

Hvilke verktøy kan AOF tilby for kompetansekartlegging?

For AOF er målsettingen med Kompetansetorget å tilby en hensiktmessig modell for at flest mulig bedrifter, offentlige etater og organisasjoner skal komme i gang med strategisk kompetanseutvikling. Dette både når det gjelder veiledning og gruppesamtalemetodikk før og under igangsetting av kompetansekartlegging, strategiske planer, utviklingssamtale, gap-analyser og kompetanseutviklingstiltak. Sammen med ELBUS har vi utviklet vårt helhetlige konsept som vi har valgt å døpe 2+2=5.

Dette er et verktøy som har som formål å kartlegge helheten i den enkeltes realkompetanse.

Tittelen 2+2=5 illustrerer at kompetanse er et mangesidig begrep og at den enkeltes totale handlingskompetanse derfor er mer enn summen av alle de enkeltdefinisjonene som finnes. Selv om en person har en lang, formell og faglig kompetanse er det ikke dermed sagt at hun eller han, har evnen til å nyttiggjøre seg denne i praksis. I et samfunn hvor teknologien hele tiden er i utvikling vil endringsprosesser være nødvendig. Kravet til fleksibilitet, samhandlingsevne og sosiale ferdigheter er eksempel på områder som verdsettes stadig sterkere i ansettelser og i yrkessammenheng.

AOF har derfor med dette instrumentet valgt å fokusere på refleksjon omkring alle de fire kompetanseområdene sosial-, metode-, lærings og fagkompetanse. Verktøyet inneholder 4 deler og består av følgende elementer:

·Del 1.
inneholder en tradisjonell CV-del og er en kartlegging av formell utdanning og realkompetanseelementer, som for eksempel språkerfaring, IKT-kunnskap, praksis, kurs og organisasjonserfaring.
·Del 2.
inneholder en kartlegging av fagkompetanse som enten kan gjøres elektronisk eller i papirutgave. Det sentrale her er at den enkeltes kompetanse kan vurderes opp mot bedriftens/organisasjonens kompetansebehov, slik at en automatisk får opp en GAP-analyse og tiltaksplan for kompetanseutvikling.
·Del 3.
er en kartlegging av den enkeltes subjektive oppfatning av egen sosiale-, metode og læringskompetanse. Dette foregår ved at personen tar stilling til sin egen atferd og tenkning i forhold til en rekke sentrale ferdigheter innenfor disse områdene.
·Del 4.
inneholder en mal for en utviklingssamtale hvor en total refleksjon om del 1-3, har som formål å ende opp i en handlingsplan for kompetanseutvikling.

En helt klar forutsetning og nøkkel for at dette verktøyet skal fungere er at en bevisstgjøring om kompetanseutvikling er tilstede både hos bedrift og de ansatte/tillitsvalgte i virksomheten. Samtidig er det viktig å understreke at mange har barrierer for kompetanseutvikling og at angsten for å delta kan være større enn motivasjonen for å tørre. En viktig forutsetning for å lykkes vil derfor være en bevisstgjøring og motivasjonsprosess som en innledende fase i kartleggingsarbeidet.

Avslutning
Forskning viser også at 1/5 del av den norske befolkning i varierende grad har lese og – skrivevansker og dette er en premiss som hele tiden må være bevisst tilstede blant de som er ansvarlige og benytter dette verktøyet. Der hvor det er personer med lese og – skrivevansker må disse tilbys spesiell hjelp og den nødvendige assistanse for at også de skal få kartlagt sin hele kompetanse. Dette tilsier at for at 2+2=5 skal fungere etter formålet krever det en parallell prosess- veieledning og veieledere som er med som igangsettere og katalysatorer underveis.

Vi viser også til nærmere linker og omtale av andre verktøy fra AOF vi kan anbefale. Slik vi ser det finnes det ikke et "riktig" verktøy for kompetansekartlegging, men dette må avklares i hvert enkelt tilfelle og i forhold til det behovet som gjelder på den enkelte bedrift.Brukernavn:
Passord:


© Kompetansetorget